Laatu ja vastuullisuus

Kaikki Vilomixin tuotteet perustuvat korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja ne on valmistettu tiukkojen kansainvälisten standardien mukaisesti – mikä takaa tuotteiden turvallisuuden eläimille, ihmisille ja ympäristölle. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat erikoisrehut ja puutarhanhoito- sekä tuholaistorjuntatuotteet kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä. Laatu- ja vastuullisuusohjelmamme perustuvat ISO-9001 ja ISO-14001 -standardeihin, josta osoituksena meille on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit.

LAATUTAVOITTEET

  • Raaka-aineemme hankintaan luotetuilta, rekisteröidyiltä ja rehuhygienia-asetuksen mukaisesti hyväksytyiltä toimittajilta.
  • Korkealaatuiset tuotteemme täyttävät asiakkaidemme erityistarpeet ja ne ovat viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön mukaisia.
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyys on varmistettu läpi koko tuotantoketjun raaka-aineiden hankinnasta loppukäyttäjälle asti.
  • Työntekijöillämme on tarvittava pätevyys ja koulutus työtehtäviensä suorittamiseen ja he osaavat toimia vastuullisesti sekä asiakastarpeet huomioon ottaen.

Laadunvarmistus

Riskinarviointi (HACCP) perustuu toimittajien, raaka-aineiden, tuotantoprosessien, tuotteiden, varastoinnin ja toimitusten systemaattiseen arviointiin. Vaaroja arvioidaan ammattitaitoisella HACCP-tiimillä, jonka kokoonpanoon kuuluu asiantuntijoita useilta eri osa-alueilta. Vaarojenarviointi sisältää biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten riskien arvioinnit, joita ylläpidetään jatkuvalla lainsäädännön muutosten ja asiakasvaatimusten seurannalla. Jatkuva potentiaalisten riskien kartoittaminen HACCP -periaatteiden mukaisesti varmistaa, että Vilomix ottaa käyttöön tarvittavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet. 

Tuotteittemme koostumusta kehitetään jatkuvasti pohjautuen uuteen eläinravitsemuksen tutkimustietoon ja markkinoille tuleviin tuotteisiin ja omaan kokemukseen. Säädöstenmukaisuus varmistetaan seuraamalla aktiivisesti lainsäädännön muutoksia. Varmistamme, että raaka-aineet, pakkausmateriaalit, tuotteemme ja toimintamme ovat kaikin puolin EU-lainsäädännön mukaisia. Teemme vuosittain näytteenottosuunnitelman mukaisesti kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä sekä valmiille tuotteille että niihin käytetyille raaka-aineille varmistaaksemme tuotteidemme turvallisuuden. Kaikki tuotteemme ovat GMO -vapaita ja analysoimme säännöllisesti mahdollisia jäämiä varmistaaksemme raaka-aineiden ja tuotteidemme puhtauden. Teemme lisäksi riskiperusteisesti tutkimuksia raskasmetallijäämistä, hometoksiineista ja kasviensuojeluaineiden jäämistä.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 standardien mukaisesti. Tavoitteenamme on vähentää ympäristövaikutuksia mahdollisimman paljon tunnistamalla ympäristönäkökohdat koko tuotantoketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme toimittajien, pakkausmateriaalien, raaka-aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien ja kuljetusten ympäristöön aiheuttamia vaikutuksia säännöllisesti ja teemme jatkuvasti toimenpiteitä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakisääteisiä vaatimuksia ja huomioimme sidosryhmien sekä asiakkaiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseen kohdistuvat odotukset. Teemme aktiivisesti toimenpiteitä resurssien käytön tehostamiseksi vähentämällä energian ja veden kulutusta, minimoimalla tuotannon hävikkiä ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Tuotantolaitoksemme lämmitykseen käytettävä puuhake on uusiutuva ja kotimainen energianlähde ja käyttämämme sähkö on täysin CO2 -vapaata.

HENKILÖSTÖ JA TYÖTURVALLISUUS

Vilomix haluaa tarjota kaikille työntekijöilleen houkuttelevan, osallistavan ja turvallisen työympäristön, joka tarjoaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä omassa työssään alan parhaaksi ammattilaiseksi. Haluamme houkutella yritykseemme parhaat mahdolliset asiantuntijat panostamalla henkilöstön hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen. Johtaminen työpaikalla on ihmisläheistä ja vuorovaikutteista. Toiminnassamme keskitymme ongelmien sijaan ratkaisuihin ja kannustamme työntekijöitämme avoimeen keskusteluun kehittääksemme jatkuvasti työyhteisöämme. Työympäristön ja työolojen turvallisuus on keskeinen asia yrityksemme toiminnassa. Haluamme ylläpitää työntekijöidemme työkykyä ja työhyvinvointia ehkäisemällä työtapaturmia, ammattitauteja sekä fyysisiä ja henkisiä haittoja.